رنگبندی همباف


رنگبندی معمول شرکت همباف شامل 32 رنگ اصلی می باشد .این امکان را برای مشتریان فراهم نموده ایم پارچه در صورت نیاز طبق نمونه مشتری نیز تولید گردد .