طرح های برجسته

پارچه های مخمل مانند نوزادی ، والور ، کریستال ، ولوور و توشکا امکان تولید به صورت طرحدار را دارند. این شرکت امکان طراحی و تولید با طرح اختصاصی مشتریان را نیز دارد .

قلبی

زبرا

سنگی

توپ توپی

لوزی مورب

گل توپی

مکعبی

لوزی